Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Ett levande medvetet universum –

Callemans kvantrevolution

 

Calleman4

 

Det finns all anledning i världen för magiker i det 21:a århundradet att vara välinformerade om vetenskapens framsteg, inte minst när det gäller astronomi, kvantfysik och medvetandeforskning. Dock ska man inte ha några illusioner om att modern vetenskap som helhet skulle vara på väg att luckra upp sin benhårda materialistiska grundinställning. Kvantfysiken har t ex ingen andlig dimension även om den potentiellt skulle kunna öppna för en sådan. Allt som existerar är för den ett litet antal materiella byggklossar som är desamma och styrs av samma oföränderliga lagar över hela universum. En strävan inom fysiken är sedan länge att komma fram till en ”teori för allt” som skulle kunna förena kvantfysikens partikelekvationer med teorierna om universums makronivåer, alltså gravitationens och relativitetsteoriernas ekvationer. Där har dock den materialistiska vetenskapen skjutit bom och för att över huvud taget få ihop de stora kosmiska ekvationerna har man behövt införa ett par helt okända faktorer som ingen vet vad de är men som fått de fantasieggande namnen mörk materia och mörk energi. Det är faktorer som håller samman galaxerna respektive ligger bakom universums accelererande expansion.

Ödmjukt nog erkänner fysiken att den egentligen bara vet något om 5 procent av universum men även när det gäller dessa fem procent står den materalistiska vetenskapen inför flera olösta mysterier. 2004 års nobelpristagare i fysik Frank Wilczek pekar i sin senaste bok Fundamentalt: Tio nycklar till verkligheten (2022) på tre av dessa stora mysterier:

  • Vad utlöste big bang? Kan det hända igen?
  • Döljer sig meningsfulla mönster i det skenbara virrvarret av fundamentala partiklar och krafter?
  • Hur uppstår medvetandet konkret ur materien? (Gör det ens det?)

Svaren på de här stora frågorna kan nog knappast komma inifrån fysiken själv. Här behövs ett tänkande från något annat håll som kan förena analysen av materien och universums utveckling med en andlig dimension. Ett tänkande som betraktar medvetandet inte som en produkt av materien utan som en självständig och rent av överordnad faktor. Ett sådant ambitiöst försök att skapa en teori om allt har nu presenterats av Carl Johan Calleman, som har en doktorsgrad i fysikalisk biologi från Stockholms universitet och numera är bosatt i New Mexico där han undervisar i kemi. Callemans senaste bok, utgiven i oktober 2022, har titeln The Living Universe med den superlånga och uttömmande undertiteln The New Theory of Origins: Explaining Consciousness, the Big Bang, Fine-tuning, ”Dark Matter”, the Evolution of Life and Human History.

Calleman själv beskriver sin bok som ”en slutgiltig teori som införlivar all kunskap”. Den erbjuder ”ett meningsfullt ramverk där all vetenskap kan införlivas” och den går bortom begränsningarna i vetenskapens materialistiska filosofi. Han ger också svar på de tre mysterier som återstår för Wilczek. Genom att undersöka själva naturen hos skapelsen kommer Calleman fram till att det inte är materia som förenar universum till en sammanhängande verklighet utan att det är medvetande som spelar den rollen. Evolutionen har frambringat ett holografiskt universum och det har skett genom det som Calleman kallar makrokosmisk sammanflätning där allt är sammankopplat med allt annat. Universum är verkligen en levande och medveten organism.

För att komma fram till denna teori om allt utgår Calleman från Maya-kulturens kosmologi, ”den intellektuellt mest avancerade civilisationen” i den västra hemisfären. De siffror och kalendrar som Maya lämnade efter sig utgör ett ramverk för att förstå universums evolution från före Big Bang och fram till nutid. I grunden handlar evolutionen om utveckling av medvetande som manifesteras i nio skapelsevågor; nio olika medvetandetillstånd som universum gått igenom och som formgett allt i universum inklusive alla levande organismer och därmed också oss människor – ända från tidernas begynnelse i enlighet med formeln As Above – So Below. Det som händer i det stora händer i det lilla. Samma mönster och former går igen i allt skapat – från galaxer till elementarpartiklar. Callemans teorier skulle kanske kunna sammanfattas som Maya + modern vetenskap = sant. Maya gav oss de avgörande siffrorna, medan vetenskapen har gett oss mödosamt insamlade fakta och data och genom att kombinera dessa källor får vi kunskap om vad som verkligen inträffade i det avlägsna förflutna och om vad som är universums ursprung.

Calleman har under de senaste decennierna djupanalyserat och vidareutvecklat Maya-kulturens kosmologi och därmed banat väg för ett helt nytt, revolutionärt paradigm. Bokserien kröns nu alltså av The Living Universe där Calleman tar nya medvetandemässiga kvantsprång. Den som vill fördjupa sig i hans analys av Maya-kosmologin och de nio skapelsevågorna – metaforiskt beskrivna som Quetzalcoatl, den befjädrade ormen – har utöver The Living Universe flera äldre tankestimulerande böcker att välja bland, t ex The Nine Waves of Creation (2016) och Quantum Science of Psychedelics (2020). På svenska finns Vårt intelligenta universum (2010).

Mayas kosmologi är enligt Calleman en makrokosmisk kvantteori. De kvantteorier som vi i allmänhet hör talas om är de mikrokosmiska teorierna inom kvantfysiken. Genom att tillämpa kvanttänkandet på kosmisk nivå kommer Calleman fram till att all utveckling har ägt rum genom kvantsprång, t ex hur livet en gång skapades och hur olika livsformer och arter har framträtt (och även försvunnit). Evolutionen har inte ägt rum gradvis och slumpmässigt utan språngvis och enligt en kosmisk plan som fanns närvarande redan före den materiella skapelsens begynnelse i Big Bang, i form av ett mönster, eller en matris, eller geometri som Calleman kallar det.

Big Bang, alltså själva den materiella skapelsen av universum, ägde enligt vetenskaplig konsensus rum för 13,8 miljarder år sedan, men Mayas siffror tyder på att den första skepelsevågen aktiverades långt tidigare, närmare bestämt för 16,4 miljarder år sedan. Calleman tolkar det som att det var medvetandet och därmed också mönstret för tid och rum som då aktiverades och så småningom manifesterade sig i form av Big Bangs materiella skapelse. Tid och rum är att betrakta inte som fysiska kategorier utan som aspekter av medvetande. Det är alltså medvetande som är evolutionens drivkraft och här åberopar Calleman inte bara Maya utan även några av kvantfysikens pionjärer, bl a Max Planck som redan i början av 1900-talet skrev att medvetandet är fundamentalt och att materien är härledd ur medvetande. Erwin Schrödinger, han med den paradoxala katten, beskrev å sin sida medvetandet som ”absolut fundamentalt” och skrev även: ”Det totala antalet hjärnor i universum är en. I själva verket är medvetande en singularitet, som är synkroniserad inom alla varelser.”

Den makrokosmiska kvantteorin beskriver evolutionen – materiellt, biologiskt, andligt och mentalt – som en lång serie av kvantsprång som utgår från skapelsevågorna. De har alla sina olika specifika frekvenser som i sin tur ger upphov till olika medvetandetillstånd. Vågorna uppträder som sinuskurvor med toppar och dalar (kallade dagar respektive nätter) och utgår från någonstans mitt i universum, från det som Maya kallade Skapelsens plats, Himlens hjärta eller Livets träd. Vågornas dagfaser nyskapar tankar och företeelser medan nattfaserna snarare är perioder av integration och vila eller rent av förstörelse.

Vågorna färdas inte genom rymden från en punkt till en annan utan är uttryck för en underliggande dimension som oscillerar överallt, på alla platser. De tankarna ligger för övrigt helt i linje med kvantfysikens teorier om möjlighetsfält och icke-lokal påverkan. Skapelsevågornas påverkan sker alltså samtidigt och överallt och i form av kvantsprång. Allt som frambringas i skapelseprocessen är så att säga avbilder av det ursprungliga Livets träd, alltså själva matrisen. Skapelsevågorna och de resonansmönster som uppstår mellan de olika vågorna bildar den underliggande rytmen och kvantfältet för hela universums utveckling. Denna rytm är förprogrammerad i ett antal steg, möjliga att beskriva som processer från frö till mogen frukt. Och dessa processer upprepas genom alla skapelsevågor och på skapelsens alla nivåer.

Vi har att göra med nio skapelsevågor som har väldigt olika startpunkter och våglängder. Den första vågen, som gav upphov till galaxer, stjärnor, planeter och encelliga organismer, inleddes alltså för 16,4 miljarder år sedan med en våglängd av 2,5 miljarder ljusår. Varje därpå följande våg har en frekvens och våglängd som är en tjugondedel av den föregående vågens. Den andra vågen som inleddes för 820 miljoner år sedan och gav upphov till flercelliga djur, växter och svampar har en våglängd på 126 miljoner år. Den tredje vågen aktiverades för 41 miljoner år sedan och frambringade primater, däribland sådana som använde verktyg. Den fjärde började för drygt 2 miljoner år sedan och resulterade i homo-arter med stora hjärnor, redskapstillverkning och användning av eld. Ur den femte vågens mönster – aktiverat för 104 000 år sedan – uppstod andlighet, stamkulturer och konst i de mänskliga kulturerna. Den sjätte vågen, inledd för drygt 5 000 år sedan och med en våglängd på 788 år, gav upphov till ett dualistisk tänkande som födde fram civilisationer, nationer, vetenskap och religioner. Den sjunde vågen, aktiverad år 1755 och med en våglängd på 39 år, har resulterat i materialism, industrialism, demokrati och globalisering. De två sista skapelsevågorna har aktiverats först i vår egen tid. Den åttonde i januari 1999 med en våglängd av 2 år och effekter som digitala teknologier, kvinnliga energier och framryckning för asiatiska ekonomier och så den nionde i mars 2011 som kännetecknas av enhetsmedvetande. Den har så kort våglängd som 36 dagar vilket innebär att dess dag- och nattfaser är 18 dagar respektive.

Det är de nio skapelsevågorna som driver kosmos evolution och som ligger bakom dess ökande komplexitet och tidsacceleration där kvantsprången har ägt rum allt snabbare, med kortare intervall och med en riktning som Calleman kallar tidens pil. Denna vågformiga evolutionsprocess beskrevs av Maya som en bevingad orm, Quetzalcoatl eller Kukulcan. Den ena skapelsevågen har följt på den andra samtidigt som den föregående har fortsatt att vara aktiv. I nutid har vi alltså, för första gången i historien, alla nio skapelsevågor aktiva samtidigt, vilket ger upphov till väldigt komplexa mönster av resonans mellan vågorna. Dessa mönster kallar Calleman för en helig kosmisk geometri som flätar samman alla existensens nivåer – från den makrokosmiska till den mikrokosmiska. De högre vågorna, den femte till och med den nionde, innehåller de paradigm som skapar ramarna för människors tänkande och kreativitet – paradigm som laddas ner i våra hjärnor. Det är alltså inte människans hjärna som skapar medvetandet utan hjärnan fungerar mer som en mottagare av information/paradigm från skapelsevågorna. Våra individuella medvetanden formas av de kosmiska vågorna och vågornas mönster är för oss som vatten är för fiskarna, skriver Calleman. Vi simmar i dem hela tiden och är därför inte medvetna om dem.

När kvantsprång äger rum i skapelsevågorna sker förändringar i våra medvetandefilter (eller perceptionsbubblor om vi ska tala med Castaneda) dvs i hur vi upplever verkligheten. Den femte vågen gav upphov till ett icke-dualistiskt ”shamanskt” och gränslöst medvetande där allting upplevdes som andligt och besjälat. Det var en epok utan något behov av andliga och magiska specialister som shamaner och där det inte heller användes psykedeliska preparat eftersom det transcendenta medvetandet var mänsklig standard (medvetandets defaultläge). Shamaner och psykedelika dök upp för omkring 10 000 år sedan när kulturen höll på att förlora den direkta kontakten med Drömtiden, något som ”fullbordades” med det dualistiska paradigm som installerades med den sjätte vågen och gav upphov till civilisationer, stater och patriarkat. Då blockerades direktkanalen till den kosmiska hjärnan och medvetandet kom att domineras av egot.

Det kan låta som om Calleman har en deterministisk syn på tillvaron och att allt i skapelsen, inklusive människors medvetanden och handlingar, helt och fullt bestäms eller rent av förutbestäms av skapelsevågorna, men så är det definitivt inte. Vad hans kvantteori beskriver är snarare potentialiteter, alltså möjligheter och sannolikheter för hur världen kan utvecklas – fysiskt, mentalt och andligt. Essensen i teorin är att vi är kosmiska varelser, formgivna av skapelsevågornas matriser, att våra hjärnor är mottagare av ett kosmiskt medvetande som förmedlas till oss via jorden och att förändrade medvetandetillstånd har ett kosmiskt ursprung och frambringas genom våra hjärnors samspel med de kosmiska vågorna.

Big Bang som födde fram universum var enligt Calleman inte en isolerad omstörtande händelse utan ett nödvändigt steg i evolutionen av medvetande och liv. I allt detta finns en underliggande mening (purpose). Universums ändamål är att frambringa medvetet liv och detta ändamål styr hela evolutionen, där den ena skapelsevågen efter den andra producerar de nödvändiga kvantsprången för livets utveckling. Evolutionen av levande arter sker först och främst genom evolution av medvetandet – en process som alltså styrs genom interferensen mellan de olika skapelsevågorna och som därefter manifesteras i den materiella verkligheten. Calleman upprättar till och med ett periodiskt system över evolutionen och hans övertygelse är att utvecklingen av olika arter inte alls är slumpmässig utan följer en tidsplan styrd av det kosmiska medvetandet. Evolutionen av arter har därför en bestämd riktning som leder till allt högre medvetandetillstånd.

Medvetandet liknas i The Living Universe med en kosmisk boll eller ett gyllene ägg (här ser jag ytterligare en parallell till Castaneda och hans gyllene ägg eller kokong av medvetande och energi). Varje existensnivå har ett medvetandecenter som är uppkopplat mot detta kosmiska ägg; det gäller allt från galaxer, via solsystem, planeter och levande varelser till celler och elementarpartiklar. Såväl galaxer som elementarpartiklar kan därför beskrivas som enheter av medvetande. Universum som helhet är en levande och medveten organism där allt är förbundet med allt annat. Att universum dessutom är finstämt för att utveckla liv är ingen följd av slumpen utan av skapelsevågornas rytmiska rörelse och formgivning.

Universum som helhet har ett medvetande som vår hjärna kan komma i resonans med; ja, i själva verket är vi förenade med allt annat genom det kosmiska medvetandet. Det handlar inte om en metafor utan om ett faktum. Vi är på en grundläggande existentiell nivå en del av det kosmiska medvetandet och därmed på ett reellt sätt – inte metaforiskt – förbundna med allt annat. Om det fanns en allmän insikt om detta i vårt samhälle, att vi är förenade i medvetande, skulle vi närma oss världen och uppträda i den på ett annorlunda sätt än vi nu gör, skriver Calleman.

Vi kommer antagligen aldrig att helt och fullt förstå vad det kosmiska medvetandet är. Vad vi kan observera är hur medvetandet manifesteras på de olika nivåerna i det holografiska universum. Och om vi frigör oss från den hybris som ligger i synen på att det är vår hjärna som skapar medvetandet och i stället accepterar att hjärnan snarast är ett organ som laddar ner olika medvetandetillstånd från det kosmiska så öppnar sig många möjligheter till att komma i resonans med det stora medvetandet. Vi befinner oss idag i en unik historisk situation av möjligheter eftersom numera alla nio skapelsevågor är aktiva. Den åttonde vågen som inleddes 1999 innehåller visserligen ett dualistiskt paradigm men av ett slag som upphäver den sjätte vågens patriarkala dualitet. På så vis har den åttonde vågen banat väg för en ny feminism och en ny andlighet – i form av t ex neoshamanism och den nya vågen av psykedelisk forskning. Med den nionde vågen, som saknar dualitet och vars paradigm är dominerat av ljus, finns förutsättningar för att helt upphäva egots dominerande roll, menar Calleman.

En förståelse för hur det makrokosmiska och mikrokosmiska hänger samman ser jag som en förutsättning för möjligheten att utöva verklig magi. Eftersom den makrokosmiska kvantteorin inte är deterministisk och en förändring i medvetande kan manifesteras på en mängd olika sätt så är utvecklingen inte ödesbunden utan det finns handlingsmöjligheter både genom aktivism i den ordinära verkligheten och genom magisk aktivism i den icke-ordinära. Vid ceremoniell aktivism kopplar man helt enkelt upp sig mot det kosmiska ägget för att uppnå resonans med den eller de vågor som man vill samverka med. Sedan bör man förstås ha i minnet att det gyllene ägget och andra uttryck för det kosmiska medvetandet – t ex Urds väv och Oändlighetens aktiva sida – är metaforer vars funktion är att hjälpa vårt individuella medvetande att åstadkomma denna uppkoppling. Ingen kan egentligen förklara exakt hur detta går till och därför har t ex lakota valt att kalla det kosmiska medvetandet och de processer som hör samman med det för Wakan-Tanka, Det stora mysteriet.

Att tillståndet i dagens värld i många avseenden är bedrövligt är enligt Calleman ett uttryck för att den globala civilisationens fundament fortfarande präglas av den sjätte vågen. Resultatet är människors dominans av naturen, överbefolkning, naturförstörelse, utrotning av växter och djur, klimatförändring och socialt förtryck och dominans. De åttonde och nionde vågorna skapar möjliga motkrafter och utvägar men kreativa förändringar kräver en kollektiv synkronisering med framför allt den nionde vågens enhetsparadigm – alltså att stora grupper agerar i resonans med dessa kvantfält. Shamanism och psykedelika ingår i en medvetanderevolution som kan upphäva egots dominans och som är väldigt olik andra revolutioner. ”Den är mer som en anti-revolution av människor som helt enkelt gör det som de av kosmos inspireras till att göra för helheten snarare än för sig själva.”

Till skillnad från den vanliga kvantfysiken och astrofysiken har Callemans makrokosmiska kvantteori en inbyggd etik. Eftersom det finns ett ändamål med universums evolution så har också vi människor en uppgift i detta perspektiv och det är att ”tjäna skapelsens ändamål”, att ”vara här för universum” och att ”manifestera den sortens harmoniska verklighet i samverkan med universum som det var meningen att vi skulle åstadkomma”. Det handlar om att återknyta till medvetandets kosmiska källa och framför allt att komma i resonans med den nionde vågens kvantfält och dess fokus på enhet, direktrelation till det gudomliga och rörelse bort från egot och materialismen. Då kommer vi att kunna få vägledning från det kosmiska gyllene ägget om hur vi ska kunna åstadkomma det som vi är skapade för, något som ingen egentligen har full kännedom om. Än så länge, i alla fall.

Boken finns nu också på svenska med titeln Ett Levande Universum: Den Nya Teorin om Alltets Ursprung: förklarar Medvetandet, Big Bang, Finjusteringen, "Dark Matter", Livets Utvecklig och Människans Historia.

Jörgen I Eriksson, november 2022

                                                                                                      Tillbaka