Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser

  Tankar

  Kontakt

  Min blogg

 

Mitt kurskoncept:

Shamansk runmagi och heliga platser

 

IMG_5080

 

Shamansk runmagi – Heliga platser 2-3 april 2022

Shamansk runmagi – Heliga platser 24-25 sept 2022

(Septemberkursen arrangeras av Jordstrålningscentrum)

 

Mitt nya kurskoncept är en följd av flera faktorer – främst den nya kunskap från Medvetandets mörka hav som blivit tillgänglig för mig men också det senaste årets erfarenheter av coronapandemin. Liksom tidigare har mina kurser sin grund i traditionell shamansk kunskap som utvecklats under årtusenden med början i den paleolitiska epokens samlar- och jägarsamfund – och i synnerhet i den förkristna nordiska shamanska traditionen. Under årens lopp har jag kontinuerligt vidareutvecklat dessa kunskaper med erfarenheter från mer moderna traditioner som alkemi, djuppsykologi, djupekologi och kvantfysik.

 

Under 2020 upplevde jag ett medvetandemässigt kvantsprång som kan sammanfattas som: Allt måste göras nytt – även shamanismen. Och: Var och en sin egen shaman. Var och en för sig och Kosmos med oss. Kvantsprånget har sitt ursprung i impulser från Det ovetbara, Nagualen, och hänger intimt samman med den prekära situation som livet på jorden befinner sig i till följd av hejdlös exploatering av planetens resurser och i dess förlängning påtagliga klimatförändringar och en allvarlig reduktion av biologisk mångfald, rentav ett massutdöende. Denna situation ställer det 21:a århundradets shamaner inför helt nya uppgifter. Nu är det allvar och shamanerna behöver axla rollen som Moder Jords shamaner. Den tidigare fokuseringen på shamanerna som sjukdomsbotare behöver överskridas. Primärt har shamaner alltid varit existentiella sanningssökare och magiker och idag behöver allt detta lyftas till en global och rentav kosmisk nivå. Jag kallar denna nya shamanism för esoterisk shamanism – en shamanism som fokuserar på och som bär kunskap och kraft inifrån jordens och kosmos djupaste dimensioner och kreativa flöden. Kunskapen och kraften är inte bara av kosmiskt ursprung – den behöver också manifesteras i den ordinära verkligheten i ett dynamiskt samspel med Moder Jord och Alltets urkälla, Oändlighetens aktiva sida.

 

Undervisningen äger rum utomhus under två dagar, på eller i nära anslutning till heliga platser, alltså platser där kunskap och kraft är som mest tillgänglig. Det är inte jag som är läraren – min roll är att fungera som vägvisare till de verkliga lärarna som är runorna, Moder Jord och Oändlighetens aktiva sida. De två kursdagarna rymmer en intensiv blandning av instruktioner, magisk runsång, ceremonier, utesittningar, landskapsgång och så förstås även frågestunder och diskussioner. Allt med det övergripande syftet att direktuppleva och ta del av kosmisk kraft och kunskap. Detta är en illusionsfri shamanism och den traditionella pedagogiska modell som inspirerat mig finns beskriven i Sången om Sigdrifa i Den poetiska Eddan, där valkyrian Sigdrifa undervisar Sigurd Fafnesbane i runornas mysterier – sittande på marken. Jag bistår kursdeltagarna i att hitta fram till Drömtidens portar men språnget in i det icke-ordinära kan bara tas av deltagarna själva. Var och en måste bli sin egen shaman. Var och en måste hitta sin egen väg på egen hand. Tillsammans arbetar vi med förutsättningarna för att kunna ta del av runornas, jordens och den kosmiska medvetandeströmmens kraft och kunskap: att släppa självviktigheten, att stoppa den inre dialogen, att bita av ödets trådar och att ta fullt ansvar för våra handlingar.

 

Mitt nya kurskoncept innebär att ett större ansvar läggs på kursdeltagarna själva, även om jag finns närvarande och tillgänglig för att svara på de frågor som kan dyka upp. Nytt är också ett krav från min sida att kursdeltagarna i förväg ska ta del av mina shamanska texter. Obligatorisk kurslitteratur är min manual till den shamanska runmagin - Runmagi och shamanism 4.0. Starkt rekommenderad kurslitteratur är även Esoterisk shamanism, Drömtidens portar och Sejd 6.0. Utöver dessa förberedelser måste deltagarna under själva kursdagarna också svara för egen kost och logi samt egna transporter till och från kursplatserna. Det 21:a århundradets shamaner måste kunna stå på egna ben och ta ansvar för alla sina handlingar!

 

För att ge ytterligare lite bakgrund till min grundläggande filosofi kan jag citera vad völvan, den kvinnliga urshamanen, sjunger i Den poetiska Eddan om världens tillstånd före skapelsen:

 

Arla i urtid fanns ingenting,
ej sand, ej hav, ej svala vågor;
jord fanns icke, ingen himmel,
där fanns omätligt gap – gräs fanns icke.

 

Allt utgår från Den stora tomheten, Ginnungagap – det som i jungiansk djuppsykologi och alkemi kallas det kollektiva omedvetna och Unus Mundus. Andra traditioner talar om Drömtiden och Carlos Castaneda lanserade begrepp som Oändlighetens aktiva sida och Medvetandets mörka hav, begrepp som jag har funnit är väldigt användbara. Kvantfysiken har inspirerat moderna uttryck som Det kosmiska potentialitetsfältet och Möjlighetsfältet och i nordisk tradition har vi begreppet Urds väv, som en sammanfattande beteckning på den kosmiska väv som allting föds fram ur. Men det fanns faktiskt något även före den process där ande och materia började manifesteras, nämligen den kosmiska matrisen som är det som ger form och mönster åt allt som föds fram i skapelseprocessen. Ett av många sätt att beskriva och sammanfatta denna matris är det ursprungliga runsystemet – utharkens 24 runor. Utharkens runor erbjuder en betydligt mer komplex och avancerad förklaringsmodell än de vanliga föreställningarna om att världen skapats av och drivs genom samspelet mellan dualistiska krafter. Genom att samverka med runorna kan vi få komplex och dynamisk kunskap direkt ur det redan skapade och ur det pågående och framtida skapandet. Runorna erbjuder en väg till att uppleva den kosmiska energin direkt utan att ta omvägen via symboler eller mänskliga uttolkare och de fungerar som öppningar, inte bara till utan även från Oändlighetens aktiva sida. Det innebär alltså att energiströmmen genom runorna går både från och till den kosmiska urkällan. Att sjunga runor är därför inte bara ett sätt att ta del av kosmisk energi utan också att släppa in och manifestera denna energi i den ordinära verkligheten.

 

I likhet med Castaneda skulle jag kunna kalla den här kunskapsvägen för ”den oklanderliga krigarens väg”, eller ”den esoteriska shamanens väg” men jag har valt huvudformuleringen Shamansk runmagi i kombination med olika underrubriker som Portal till Drömtiden, Magiska platser och liknande. Svenska Akademiens ordlista anger två innebörder av portal som passar väl in i detta sammanhang: 1) utsmyckad huvudport, 2) webbsida med stort utbud av länkar och tjänster. I och för sig är utharken ingen webbsida men den utgör en virvel in i ett stort utbud av Drömtidens länkar och tjänster.

 

Shamaner har världen över fungerat som bärare av kunskap och kraft – för balans och transcendens – och shamanismen har beskrivits som en rituell boteakt för landskap, kropp och själ. Den har fyllt funktionen att balansera det mänskliga gentemot det andliga och den representerar en uråldrig kunskap som i och med den esoteriska shamanismen också står för nutida och framtida kunskap, rentav en drömtida kunskap. Min inställning är att shamanen är en andlig förnyare och innovatör och att shamanismen måste utvecklas och förnyas i resonans med det stora kosmiska flödet om den vill spela en fortsatt kreativ roll i världen. En sådan kreativ roll är synnerligen behövd i dagens värld där mänskligheten tycks vara på väg rakt mot sin undergång. Shamaner kan med sina magiska ingripanden i den kosmiska energiväven bidra till att finna ett nytt och balanserat sätt att leva på jorden, till att vandra i skönhet på Moder Jord.

 

 

                                                                                                                 Hem