Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Helig geografi, helig tid 

 

 

Jag har hämtat och hämtar mycket av min inspiration från ur-tänkandet, dvs de filosofiska och andliga traditionerna hos olika urfolk, framför allt samer och nordamerikanska indianer. Det har funnits och det finns fortfarande en stor mångfald och stora skillnader när det gäller indianska kulturer och traditioner i Nordamerika. Man kan alltså inte tala om en indiankultur. Däremot finns en del konstituerande värderingar som är mer eller mindre gemensamma för dessa kulturer. Det är dessa jag är intresserad av.

När det gäller västerländska beskrivningar och tolkningar av urfolkens filosofiska och andliga traditioner säger de ofta mer om den som tolkar än om urfolken. Västerlandet har projicerat diverse romantiserande föreställningar på urfolken, föreställningar som idag är rätt så starka i den så kallade nyshamanska rörelsen. Man sätter den indianske medicinmannen, eller indianen i sig, på en piedestal och projicerar på honom allt det vi inte är men skulle vilja vara. En sådan romantiserande syn på indianer eller samer är ett hinder för att lära sig något av dem.

Ett annat hinder är den syn som så kallade fjärde världen-aktivister projicerar på urfolken som offer. Här beskrivs urfolken först och främst, eller enbart, som offer för kolonialismen. Det är sant att urfolken har drabbats mycket hårt av kolonialismen och även idag är utsatta för olika former av ekonomiskt, kulturellt och andligt förtryck. Men offer-projiceringen leder till en eländisering och objektifiering av urfolken som också är ett hinder för att lära sig något av dem.

Jag ska här ge några tips om bra och aktuell litteratur av och om nordamerikanska indianska kulturer för den som vill bilda sig en realistisk uppfattning och skapa en kreativ attityd gentemot urfolken.

Joseph Epes Brown: Teaching Spirits. Understanding Native American Religious Traditions. (Oxford University Press 2001)

En postumt utgiven samling föreläsningar och anteckningar av Brown som var professor i religionsvetenskap vid University of Montana. Brown har tidigare gett ut "Den heliga pipan" som är Black Elks berättelse om sioux-indianernas ceremonier och den utomordentligt fina sammanställningen "The Spiritual Legacy of the American Indian" (1988). Teaching Spirits går igenom grundläggande föreställningar i de indianska andliga traditionerna som helig tid, helig geografi, heligt språk och sång, tystnad och ceremoniernas betydelse. Bättre än det mesta på området!

Vine Deloria Jr: For This Land. Writings on Religion in America. (Routledge 1999).

Vine Deloria är en central gestalt i den amerikanska indianska aktivism som växte fram i början av 1970-talet. Hans mest kända böcker är "God is Red" och "Custer Died for Your Sins". Deloria som själv är sioux är professor i historia vid University of Colorado. Den här boken är en sammanställning av hans artiklar om religion och andlighet. Deloria är ofta polemisk. Mot kristendomen och de kristna kyrkorna (Deloria själv är prästutbildad), mot new age-rörelsens ny-koloniala utnyttjande av indiansk andlighet och mot alla de legala och andra hinder som den amerikanska staten lägger i vägen för de amerikanska indianer som vill praktisera sina ursprungliga religioner. Deloria ger dessutom åtskillig insikt i de indianska religionernas kärna och vad man skulle kunna kalla indiansk världsbild. Gedigen kunskap långt bort från romantiserande vrångbilder.

F. David Peat: Blackfoot Physics. A Journey into the Native American Universe. (Phanes Press 2002).

David Peat är en brittisk teoretisk fysiker som har varit verksam vid universitet i Ottawa i Kanada och då kom i kontakt med irokeser och svartfotsindianer. Det förde in honom i en helt ny teoretisk värld där han fann åtskilliga likheter mellan modern västerländsk kvantfysik och indianskt tänkande. Det är detta som boken handlar om. Peat kommer så småningom fram till att den indianska världsbilden är ett alternativt paradigm till det västerländska och att den inte ger en sämre eller bättre bild av universum, utan en annorlunda. Han behandlar verkligt grundläggande saker i tänkandet - vad kunskap är, hur man får kunskap, kopplingen mellan landskap och kunskap, hur kunskap om det lilla kan spegla kunskap om det stora, vad tid är, samband mellan språk och tankesystem, hur allt hänger samman i en levande helhet och hur kosmologi kan vara ett sätt att leva. Peat bor numera i Italien där han driver Pari Center for New Learning (finns på webben).

Klaus Frantz: Indian Reservations in the United States. (University of Chicago Press 1999).

Frantz är geografiprofessor vid universitetet i Innsbruck i Österrike, men har gjort djupgående studier av situationen på indianreservat i USA. Framför allt har Frantz studerat reservat i sydvästra USA, Arizona och New Mexico, där indiankulturerna har bevarat mest av sina ursprungliga värderingar och livssätt. Den här boken är en väldigt grundlig genomgång av de amerikanska indianernas socio-ekonomiska situation. Här får man veta det mesta om befolkningssiffror, levnadsförhållanden, näringsfrågor som gruvdrift, jordbruk, boskapsskötsel, vattenfrågor, kasinon med mera. En guldgruva för den som verkligen vill veta hur de amerikanska indianerna lever idag. En och annan fördom punkteras säkert. Visste ni till exempel att de amerikanska indianerna numera har lägre spädbarnsdödlighet än genomsnittet i USA, eller att medellivslängden för indianer mellan 1940 och 1980 ökade från 51 till 71 år och alltmer närmar sig de vitas medellivslängd?

Jake Page: In the Hands of the Great Spirit. The 20.000-Year History of American Indians. (Free Press 2003).

Den bästa genomgången av de nordamerikanska indianernas historia som jag har läst. Mycket grundläggande. Sträcker sig ända fram till dagens situation. Fångar mångfalden i indiankulturer och beskriver den katastrofala koloniseringen av Nordamerika som en mycket komplicerad och mångfacetterad process. När man slår samman denna digra bok känner man både ilska över grymheten i koloniseringen och en beundran för de indiankulturer som mot alla odds har överlevt rena utrotningskrig, folkförflyttningar, dödliga epidemier, interna stridigheter, religiöst förtryck och mer moderna försök till utplåning genom assimilering. Sedan 1970-talet finns dock anledning till hopp. Kan sammanfattas i följande kärnfulla mening; "We have always been here, we are still here and we will always be here".

                                                                                                                          Tillbaka