Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Native Science

 

 

Native Science är ett annat begrepp för vad jag brukar kalla urfilosofi. En mycket intressant bok om denna företeelse har skrivits av tewa-indianen Gregory Cajete som är verksam som biträdande professor vid University of New Mexico. Cajete är uppvuxen i Santa Clara Pueblo som ligger strax utanför Santa Fe. Indianfolken i denna sydvästra del av USA är de som har bevarat mest av sina ursprungliga värderingar och livssätt, så Cajete har kunnat hämta mycket inspiration till denna bok från sin egen kultur.

Boken heter Native Science – Natural Laws of Interdependence (Santa Fe 2000) och är en utomordentligt bra genomgång av begreppet indigenous philosophy. Cajetes grundtes är att den västerländska vetenskapen måste vara beredd att ta till sig delar av urtänkandet om jorden ska ha en framtid. Två saker måste de västerländska vetenskapsmännen erkänna, skriver Cajete:

1.      det som betraktas som vetenskapligt sunt förnuft är relativt

2.      urfolkens mer verb-orienterade och metaforiska språk uttrycker kvantverkligheten bättre än det indoeuropeiskt baserade vetenskapliga språket.

Cajete anser att urfolkens filosofi är vetenskap, närmare bestämt en vetenskap som föds ur ett kreativt deltagande med naturen. Allt i naturen har något att lära människan och tillvägagångssättet i native science är att öppna sig för den naturliga världen med alla sina sinnen, kropp, själ och tanke. Native science grundar sig på direktupplevelser av naturen, där ritualer och ceremonier är några av de tekniker som står till buds för att få tillgång till kunskap. Det finns i grunden ingen uppdelning mellan native science och andlighet.

Genom att delta kreativt med naturen, eller som Cajete skriver, röra sig kreativt med de dynamiska processerna i kosmos i stället för att försöka kontrollera dem, utvecklar man ett djupt kunnande om naturen och alla de väsen och företeelser som finns där. Native science omfattar så vitt skilda discipliner som astronomi, jordbruk, växtförädling, örtmedicin, djurhållning, jakt, fiske, metallurgi, geologi, andlighet, samhällsvetenskap, språkets och tänkandets natur, tid och rum. Native science är sprungen ur och beroende av de relationer som urfolken har upprättat med platsen de lever på och med jorden som helhet.

Cajete gör i boken bland annat en grundlig genomgång av olika indianfolks bidrag till mänsklighetens utveckling när det gäller jordbruk (utvecklingen av ätbar potatis, tomater, bönor och majs), metallurgi, arkitektur, vägbyggen, vatten och avlopp med mera. Intressant för alla som lever kvar i föreställningen att Amerikas indianer var primitiva jägare och samlare.

Grunden i native science, urtänkandet, är att allt hänger samman, att allt påverkar allt annat, att även små saker har betydelse, att människor är medskapare i kosmos och lever i ett hav av relationer med andra människor, arter, landskapet, vädersystem och andliga dimensioner och att människan har ett ansvar för att bevara harmoni och balans (=att vandra i skönhet).

Det mänskliga samfundet är en del av naturen och inte åtskild från den och naturlig demokrati måste råda där alla arter tillerkänns rättigheter. Vi vävde inte livets väv och vet inte hur vi ska reparera de skador som vi har åstadkommit, skriver Cajete, och förespråkar en process som han kallar re-learning, där vi människor återupprättar, på djupet, vår förbindelse till landskapet och alla dess väsen. För detta behövs en ekologisk kosmologi, där just native science kan ge viktiga inslag.

                                                                                                               Tillbaka